Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie betreffende de Organisatie
Sinds 1 januari 2014 zijn Stichtingen in verband met een eventuele ANBI status verplicht bepaalde gegevens te publiceren.Deze informatie vind u op deze pagina.

-Naam van de Stichting
STICHTING BESCHERMJASSENPOLI NOORD NEDERLAND

-Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN)
dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend:854840990
-Het Banknummer is: NL82TRIO0198144148 t.n.v. STICHTING BESCHERMJASSENPOLI NOORD NEDERLAND

-Het postadres is
Tuinstraat 65 9711 VC GRONINGEN
Het telefoonnummer van de contactpersoon is : 0507503901
Via de website ,  www.beschermjassenpoli.org  kan ook contact via de mail worden   opgenomen.

-Doelstelling van de instelling is:
Het geven van hulpverlening in de meest brede zin van het woord aan natuurlijke personen afkomstig uit alle culturen , aanvullend op de reguliere zorgverlening

-Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het vormen van een netwerk van hulpverleners dat samen met de vraagsteller een oplossingsrichting -(een “Beschermjas”)- zoekt ,gericht op de hulpvraag.
Het geven van voorlichting , advies , en training.

-Statutaire bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit 3 personen ,nl
Een voorzitter, een secretaris-penningmeester, en een bestuurslid-contactpersoon.

-Namen van de huidige bestuursleden:
Naam:                van Drooge,Aldrik Jan
Datum in functie        22-01-2015
Titel                Secretaris-penningmeester
Bevoegdheid            Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuursleden)

Naam:                Assink,Antonius Wilhelmus
Datum in functie        22-01-2015
Titel                Voorzitter
Bevoegdheid            Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuursleden)

Naam:                van Noord, Leni
Datum in functie        18-02-2015
Titel                Contactpersoon
Bevoegdheid            Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuursleden)

-Beloningsbeleid:
De Bestuursleden  en andere deelnemers kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding c.q.presentiegeld.
In principe werken de bestuursleden en andere deelnemers aan de Beschermjassenpoli volledig als vrijwilliger.

-Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Samen met de andere deelnemende vrijwilligers,in aantal variërend van ongeveer 6 tot 10 personen, hebben  wij de afgelopen periode van enkele jaren  tot en met nu(05-2015) met enige regelmaat (maandelijks) een gezamenlijk “antwoord” gegeven met behulp van onder andere de “Beschermjassenmethodiek” aan “vraagstellers”, die zowel van buitenlandse- als van Nederlandse afkomst waren.
Door het kiezen voor een stichtingsvorm in januari van dit jaar hopen we onze activiteiten verder te kunnen uitbreiden en verbeteren.
Onderdeel hiervan is het aandacht geven aan fondsenwerving zodat we meer mogelijkheden krijgen met betrekking tot o.a. tijd, mankracht, werving,  financiën, enz.

 

Balans 31-12-2014
Bezittingen: Vermogen:
Inventaris bibliotheek 885 Vermogen 885
Overige bezittingen p.m. Lening 1.000
Kas/bank 1.000
1.885 1.885
Staat van baten en lasten
Begroting 2015 2014
Opbrengsten:
Schenkingen 4.500 450
Overige bijdragen 2.150 635
6.650 1.085
Kosten: 6.000 200
Overschot/bestemmingsreserve: 650 885